Huisregels

Algemeen

 • Cliënten dienen zich volgens de algemeen geldende (fatsoens-)normen en waarden te gedragen.
 • De praktijk behoudt zich het recht voor om personen die aanstootgevend gedrag vertonen te verwijderen uit de praktijk.
 • Omdat de praktijk ook cliënten behandeld die minder goed ter been zijn, is het vanzelfsprekend dat deze personen met voorrang een zitplaats krijgen.
 • Er geldt een maximum van 1 begeleider in onze wachtruimte.
 • Uw mobiele telefoon moet bij ons uit.
 • Indien u een jas of andere eigendommen aan de kapstok of in de wachtruimte achterlaat let er dan op dat u geen waardevolle spullen achterlaat.
 • De praktijk is niet verantwoordelijk voor diefstal of verlies van eigendommen in of rond het pand.
 • Wilt u bij parkeren van fiets of auto dit zodanig doen dat u niemand in de weg staat?
 • Het is absoluut niet toegestaan wapens mee te nemen. Bij overtreding wordt aangifte gedaan en u een toegangsverbod opgelegd.
 • Als u tijdens het wachten lectuur leest wilt u dit dan terugleggen als u de wachtruimte verlaat.
 • In de gehele praktijk geldt een rookverbod.
 • Huisdieren zijn in de praktijk niet toegestaan.
 • Wanneer u moedwillig iets van onze praktijk vernielt zullen de kosten voor reparatie, vervanging of reiniging op u worden verhaald.
 • In geval van calamiteiten dient u de aanwijzingen van het personeel van het gezondheidscentrum of de hiertoe bevoegde instantie (brandweer, politie) op te volgen.

 

Afspraken

 • Behandelingen gaan uitsluitend op afspraak. U kunt telefonisch of aan de balie een afspraak maken.
 • U heeft meestal geen verwijzing van uw arts nodig. Omdat wij beschikken over een certificaat ‘Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie (DTF)’ kunt u direkt bij ons een afspraak maken voor een screening (zie ook: Direkte Toegankelijkheid Fysiotherapie)
 • Alleen op voorschrift van uw arts kan de behandeling aan huisplaatsvinden.
 • U dient op tijd voor uw behandeling aanwezig te zijn. Voor het verzetten of afzeggen van afspraken belt u tenminste 24 uur tevoren010 – 483 14 41. Niet tijdig verzette of afgezegde afspraken worden u in rekening gebracht.
 • Bij uw eerste afspraak neemt een geldig identiteitsbewijsmee, en evt. een verzekeringspasje.
 • Bij elke behandeling moet u een badlakenmeebrengen.
 • U dient gewassen/hygiënischte verschijnen.
 • Soms kunt u oefenmateriaal van ons te leen krijgen. Spullen die u van onze praktijk geleend heeft dient u wel voor of bij de laatste behandeling terug te bezorgen. Wanneer dit niet gebeurt wordt wat u geleend heeft aan u in rekening gebracht. Wij lenen niet uit aan personen die niet bij ons in behandeling zijn. Het is u niet toegestaan om de spullen die wij u lenen aan derden ter beschikking te stellen.

 

Bejegening

 • De werkwijze voor de behandeling van de patiënt wordt voorafgaand aan de behandeling uitgelegd. Hierbij zal worden aangegeven welke handelingen er verricht gaan worden. Als er bezwaren bestaan tegen de handelingen dient de patiënt dit onmiddellijk aan te geven.
 • Indien er door bijv. geloofsovertuiging bepaalde handelingen en of vormen van behandelingen bezwaar bestaat, dient de patiënt dit bij de eerste afspraak kenbaar te maken zodat de behandelende fysiotherapeut kan oordelen of de patiënt behandeld kan worden.
 • Als een patiënt er bezwaar tegen heeft om door een fysiotherapeut van een andere sekse behandeld te worden dient dit voor het eerste consult aangegeven te worden.
 • De behandeling geschiedt over het algemeen in een afgescheiden ruimte waarin alleen de fysiotherapeut en patiënt aanwezig zijn. Alleen bij oefentherapie met apparatuur en groepstherapie zullen meerdere mensen in dezelfde ruimte aanwezig kunnen zijn.
 • Als er derden (bijv. een stagiaire) bij de behandeling aanwezig zijn, zal vooraf toestemming aan de patiënt gevraagd worden.
 • De fysiotherapeut, en eventuele begeleiders, dienen zich tegenover de patiënt respectvol te gedragen en informaliteit die niet gewenst is, achterwege te laten.
 • Als er situaties ontstaan die niet gewenst zijn zal in overleg met patiënt en fysiotherapeut een andere fysiotherapeut ingezet worden of wordt de behandeling beëindigd.
 • Besproken onderwerpen met de patiënt blijven vertrouwelijk en zullen niet met derden besproken worden.